REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DYKTANDO 2018

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2018 jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorem są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek. Realizatorem konkursu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

 

 1. Zasady uczestnictwa

 1. W Dyktandzie 2018 mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia
  (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 14.10.2002 roku).

 2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2018 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymane drogą e-mailową potwierdzenia
  o zakwalifikowaniu do konkursu.

 3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz
  na stronie www.dyktando.info.pl .

 4. Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2018 1010 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

 5. Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2018 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......

 6. Realizator tworzy listę rezerwową dla 200 osób. Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą pisać dyktando w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (plac Sejmu Śląskiego 2). Zostaną one dopuszczone do konkursu (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas, gdy do Katowic nie dojadą uczestnicy z listy głównej.

 7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 października 2018 roku (wtorek).

 8. Realizator do 5 października 2018 roku (piątek) zamieści na stronie www.dyktando.info.pl pełne listy osób zakwalifikowanych do konkursu oraz listę osób rezerwowych.

 9. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

 10. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.

 11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.

 13. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie i zarejestrowania się jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną i jej zaakceptowanie.

 

 1. Jury

  1. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury,
   złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego
   przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

  2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu
   oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem
   Dyktanda 2018 sporów.

  3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2018 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

  4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

 

 1. Przebieg konkursu

  1. Konkurs odbędzie się w 14 października 2018 roku (niedziela) w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach o godzinie 11.00.

  2. Uczestnicy Dyktanda 2018 powinni przybyć do Instytucji Kultury
   im. Krystyny Bochenek w
   Katowicach na godzinę przed rozpoczęciem zmagań konkursowych i w recepcji usytuowanej w holu potwierdzić swoją chęć udziału w konkursie.

  3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali
   przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

  4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

  5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

  6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna,
   jak i interpunkcyjna.

  7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych
   i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego
   i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików,
   czyli wielkich liter drukowanych.

  8. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

  9. Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

  10. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

  11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 października 2018 roku około godziny 15.00 w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

  12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

  13. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016 lub utworzone
   zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika zasadami.

 

 1. Nagrody

   1. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2018 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 14 października 2018 roku.

   2. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2018
    otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

   3. Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000

   4. złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

   5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

   6. Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

 

 1. Postanowienia końcowe

   1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

   2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

   3. Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2018 roku.

   4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję
    o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania
    przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.

   5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl .

   6. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

   7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2018.

 

 • Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2,
  podpunkt j. Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda.

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika

Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2018

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
  im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
 • e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, poza danymi, których obowiązek przekazania wynika
  z obowiązujących przepisów prawa, jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018.
 4. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkursu, związany z rozliczeniami, tj. 6 lat.

 

 

Klauzula Zgody

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2018 oraz na korzystanie z mojego wizerunku w związku z konkursem, w celu budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej.