Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2014"

1. Organizatorzy
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2014 jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorem są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek. Realizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

2. Zasady uczestnictwa
a) Dyktando 2014 jest organizowane dla dwóch grup uczestników:
  • grupy wiekowej młodszej - osoby od 12 do 16 roku życia (tj. osoby, które urodziły się między 1.01.2002 r. a 31.12. 1997 r.);
  • grupy wiekowej starszej - osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu w tej grupie wiekowej nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 31.12.1997 r.).

b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2014 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu. Dla grupy wiekowej młodszej oraz grupy wiekowej starszej są przewidziane dwa odrębne formularze zgłoszeń.

c) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl

d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2014:
  • 1000 osobom z grupy wiekowej starszej (powyżej 16 roku życia),
  • 500 osobom z grupy wiekowej młodszej (osoby od 12 do 16 roku życia),
które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

e) e) Realizator prowadzi dwie bazy danych, tj. dla grupy wiekowej młodszej oraz grupy wiekowej starszej. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2014 grupy wiekowej starszej bądź w Dyktandzie 2014 grupy wiekowej młodszej numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany w Dyktandzie dla Dorosłych pod nr...... lub Zostałeś zarejestrowany w Dyktandzie dla dzieci pod nr......

f) Realizator tworzy listę rezerwową dla 200 osób. Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą pisać dyktando w Centrum Kultury Katowice. Zostaną one dopuszczone do konkursu (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas, gdy do Katowic nie dojadą uczestnicy z listy głównej.

g) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 października 2014 roku (piątek).

h) Realizator do dnia 8 października 2014 r. h) (środa) zamieści na stronie www.dyktando.info.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu oraz listę osób rezerwowych.

i) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

j) W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.

k) Udział w konkursie jest bezpłatny.

l) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.

m) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

n) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, honorowego przewodnicz‘cego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda 2014, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2014 sporów.

c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2014 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w 12 października 2014 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

b) Grupa wiekowa starsza (powyżej 16 roku życia) rozpocznie zmagania konkursowe o godzinie 11.00, grupa wiekowa młodsza (osoby od 12 do 16 roku życia) – o godzinie 12.30.

c) Wszyscy uczestnicy Dyktanda 2014 powinni przybyć do Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach na 1,5 godziny przed rozpoczęciem zmagań konkursowych - w celu odnotowania swojego potwierdzenia.

d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

f) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

g) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

h) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

i) Jeżli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w grupie wiekowej starszej (powyżej 16 roku życia). Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

j) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

k) W młodszej grupie wiekowej (od 12 do 16 roku życia) organizatorzy nie przewidują rozgrywek finałowych (dogrywki).

l) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

m) Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 października 2014 roku około godziny 15.30 w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

n) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

o) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010**.

5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2014 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 12 października 2014 roku.

b) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2014 w grupie wiekowej młodszej (od 12 do 16 roku życia) otrzyma laptop i tytuł MŁODZIEŻOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz odpowiednio tytuły I i II MŁODZIEŻOWEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

c) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2014 w grupie wiekowej starszej (powyżej 16 roku życia) otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

d) Uczestnik konkursu w grupie wiekowej starszej (powyżej 16 roku życia), który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000 złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

e) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

f) Nagroda rzeczowa dla zwycięzcy konkursu w grupie wiekowej młodszej i dodatkowe nagrody rzeczowe dla laureatów w grupie wiekowej starszej oraz w grupie wiekowej młodszej nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalenty pieniężne. Nagrody rzeczowe niepodlegające zwolnieniu od podatku (nagrody powyżej wysokości 760 zł) wydaje się zwycięzcy konkursu po wpłaceniu przez niego należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości wygranej.

g) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

c) Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2014 roku.

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Kultury w Katowicach oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl

f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będ‘ ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2014.

* Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2 podpunkt j Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda.

** Uczestnicy mogą korzystać zarówno ze słownika wydanego w roku 2010, jak i wydań późniejszych.