Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


„Dnia 19 października wprowadzona została zmiana w regulaminie Dyktanda 2012 przez komunikator GG. Zmiana dotyczy punktu V b) oraz VI ppkt.1, nazwa kanału, na którym emitowany będzie tekst dyktanda uzyskała nowe brzmienie: Zabawy z językiem - dyktando”.

Regulamin konkursu „Ogólnopolskie Dyktando 2012” pisanego przez Komunikator internetowy GG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się przedsięwzięcie polegające na pisaniu w czasie realnym z wykorzystaniem funkcji oferowanych przez Komunikator internetowy GG przygotowanego wcześniej tekstu opracowanego przez członka Rady Języka Polskiego przy PAN (dalej: „Dyktando”).

2. Dyktando jest integralną częścią projektu pod nazwą „Ogólnopolskie Dyktando 2012” organizowanego przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach (40 - 032) przy pl. Sejmu Śląskiego 2, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice pod nr RIK/K-CE/CKK/14/10, posiadające numer NIP 954 270 18 44 oraz REGON 241635499 oraz przez spółkę pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264575, NIP: 867-19-48-977 (dalej: „GG Network S.A.”).

3. Ogólnopolskie Dyktando 2012 realizowane przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek oraz przez GG Network S.A. za pośrednictwem Komunikatora internetowego GG jest wspólnym, integralnym ogólnopolskim przedsięwzięciem w roku 2012, które przeznaczone jest dla każdego zainteresowanego, który w odpowiednim czasie spełni wszelkie warunki przewidziane przez organizatora i współorganizatorów w celu wzięcia w nim udziału.

II. TERMIN DYKTANDA

Dyktando odbędzie się 21 października 2012r. o godz. 11.00

III. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY DYKTANDA

Organizatorami, współorganizatorami i partnerami Dyktanda są:
1. Urząd Miasta Katowice
2. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
3. GG Network S.A.
4. Narodowe Centrum Kultury
5. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
6. Fundacja im. Krystyny Bochenek

IV. UCZESTNICY DYKTANDA

1. W Dyktandzie mogą wziąć udział wszystkie osoby korzystające z Platformy GG wykorzystując w tym celu przydzielony im nie później niż w momencie rozpoczęcia Konkursu Numer GG w rozumieniu „Regulaminu Platformy GG” udostępnianego pod adresem: http://www.gg.pl/prawne/regulamin oraz korzystające z Komunikatora internetowego GG poprzez oryginalne oprogramowanie wskazane w „Liście autoryzowanego oprogramowania” dostępnej pod adresem http://www.gg.pl/prawne/lista-autoryzowanego-oprogramowania/ (dalej: „Uczestnicy”), z wyjątkiem:

1. osób posiadających Numery GG poniżej 1000,

2. osób posiadających służbowe Numery GG pracowników i współpracowników GG Network S.A.,

3. osób posiadających specjalne Numery GG.

2. W Dyktandzie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów, współorganizatorów oraz partnerów, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W razie wygranej przez w/w osoby wygrana zostanie unieważniona przez GG Network S.A.

V. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. W trakcie Dyktanda do kontaktu z Uczestnikami Dyktanda wykorzystany zostanie mechanizm BOT-a .
2. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest:

a) dokonanie w terminie od 8 października 2012 r. od godz. 00.01 do 21 października 2012 r. do godz. 10.55 rejestracji poprzez przesłanie na numer BOT-a GG:33 informacji o treści: „DYKTANDO”, przy czym nie ma znaczenia w tym przypadku wielkość liter.

b) uruchomienie przez Uczestnika Dyktanda w dniu 21 października2012 r. o godz. 11.00 znajdującej się w Komunikatorze internetowym GG aplikacji Polskie Radio S.A. na kanale dedykowanym pod nazwą „Zabawy z językiem - dyktando” (aktywowanie zakładki GG Radio (oznaczonej symbolem „słuchawek”) w Komunikatorze internetowym GG i wybranie pola „Stacje FM”) w celu wysłuchania transmitowanego w tym kanale bezpośrednio z Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach tekstu Ogólnopolskiego Dyktanda 2012.

VI. PRZEBIEG DYKTANDA

1. Dyktando polega na poprawnym napisaniu tekstu Ogólnopolskiego Dyktanda 2012, którego treść będzie emitowana poprzez znajdującą się w Komunikatorze internetowym GG aplikację Polskie Radio S.A. w Komunikatorze internetowym GG na kanale dedykowanym pod nazwą „Zabawy z językiem - dyktando”. Celem Dyktanda jest:
a) propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej,
b) sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu,
c) sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym.

2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Dyktandzie udostępniane będą do czasu zakończenia Dyktanda na stronie http://gg.pl/dyktando.

3. Tekst Dyktanda będzie emitowany w formie transmisji bezpośredniej, jednokrotnie, w sposób pozwalający wg oceny organizatora na jego odtworzenie przez Uczestnika Dyktanda.

4. W trakcie emisji danego fragmentu tekstu Uczestnik jest zobowiązany do wpisania emitowanego tekstu w okno rozmowy Komunikatora internetowego GG oraz do natychmiastowego wykonania czynności technicznych w Komunikatorze internetowym GG, których rezultatem będzie przesłanie fragmentu tekstu pod numer BOT-a określony w Pkt V.2 lit. a) Regulaminu. Emisja kolejnego fragmentu Dyktanda nie jest uzależniona od wykonania przez Uczestnika Dyktanda czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Przesłanie tekstu Dyktanda lub jego fragmentu w innym czasie, niż określony w Pkt. VI.4 Regulaminu skutkuje tym, iż nie będzie brany pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.

6. Zakazuje się, pisania emitowanego tekstu wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. Dopuszczalne jest to tylko, gdy taką pisownię określają zasady języka polskiego. Tekst Dyktanda napisany wersalikami nie będzie brany pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.

7. Przedmiotem oceny będzie zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

8. Niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść Uczestnika Dyktanda. Uczestnik Dyktanda zobowiązany jest pisać tekst Dyktanda pełnymi wyrazami. Uczestnik Dyktanda zobowiązany jest pisać liczby słownie (z wyjątkiem dat, które mają być wpisywane wg następującego schematu: dzień(cyfry).miesiąc(słownie).rok(cyfry) r., np. 21.listopada.2008 r.).

9. GG Network S.A. dopuszcza ewentualne poprawki w tekście Dyktanda przy czym należy je nanieść nie później niż przed wysłaniem danego fragmentu tekstu Dyktanda na numer GG:33. Poprawki wysłane w innym czasie nie będą brane pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.

10. W trakcie emisji Dyktanda funkcja poprawiania błędów ortograficznych w Komunikatorze internetowym GG zostanie zablokowana dla Uczestników Dyktanda.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Poprawność nadesłanych tekstów Dyktanda oceniana będzie w oparciu o system informatyczny będący własnością GG Network S.A.

2. W przypadku wyselekcjonowania kilku prac bezbłędnych, lub z tą samą ilością błędów o zwycięstwie decydować będzie kolejność nadesłania tekstów przez Uczestników.

3. Zweryfikowane teksty Dyktand zostaną dostarczone Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek do dnia 28 października 2012 r. do godz. 17.00. Jedynym podmiotem uprawnionym do ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Dyktanda 2012 jest Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

4. W przypadku niedostarczenia wyników Dyktanda z przyczyn technicznych uniemożliwiających ich weryfikację w terminie do 28 października 2012 r., Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przełoży termin ich ogłoszenia do czasu ich dostarczenia, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż do 5 listopada 2012 r.

VIII. NAGRODY

1. Nagrodami są:

a) za zajęcie I miejsca: iPad ufundowany przez GG Network S.A. i zestaw trzech książek (ufundowanych przez wydawnictwo ZNAK),

b) za zajęcie czternastu kolejnych miejsc: zestawy książkowe składające się z trzech książek ufundowane przez Wydawnictwo ZNAK (dalej łącznie: „Nagrody”).

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w Regulaminie lub na ich ekwiwalent pieniężny.

3. W przypadku, gdy wartość Nagrody, o której mowa w Pkt VIII.1 Regulaminu, przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Laureatowi, zostanie dodatkowo przyznana przez GG Network nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Pieniężna część Nagrody, zostanie pobrana przez GG Network, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana Laureatowi.

4. Laureaci tj. Uczestnicy Dyktanda, którym przyznane zostaną Nagrody zobowiązani będą na wezwanie GG Network, przekazane za pośrednictwem BOT-a, do udostępnienia GG Network danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród tj. imienia, nazwiska, adresu zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość). Wpisanie w polu tekstowym BOT-a pod przekazywanymi danymi osobowymi hasła: „ZGODA” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Dyktanda, w szczególności z przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczeniem Nagród, jak również w celach statystycznych. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia danych lub niewpisanie hasła, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od wezwania, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika Dyktanda prawa do Nagrody. GG Network może zażądać udostępnienia danych osobowych i/lub oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.

5. Nagrody przesłane będą osobom uprawnionym drogą pocztową na koszt GG Network S.A., w terminie czternastu (14) dni od otrzymania danych umożliwiających ich doręczenie, na wskazany adres na terenie Polski. Niezależnie od powyższego, GG Network S.A. zapewnia możliwość odbioru Nagród osobiście w Warszawie w siedzibie GG Network S.A.

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Dyktanda jest GG Network S.A. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Dyktanda w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wpisanie w polu tekstowym BOT-a hasła „REZYGNACJA”. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do Nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i/lub trwale usunięte.

7. W przypadku, gdy próby skontaktowania się z Laureatem nie powiodą się w terminie do dwudziestu czterech (24) godzin od ogłoszenia wyników Dyktanda lub w przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Nagroda pozostanie w dyspozycji GG Network S.A..

8. GG Network S.A. zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości.

9. Nieodebranie przez Laureata Nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej, które w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody.

10. GG Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Dyktandzie cudzego konta użytkownika Platformy GG. W przypadku gdy Laureatem zostałaby osoba korzystająca w sposób nieuprawniony z cudzego konta, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego konta użytkownika.

11. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Dyktandzie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości.

12. Dane Laureatów zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

13. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby lub adres e-mailowy GG Network S.A. (katarzyna.adamczyk@firma.gg.pl) zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Dyktandzie w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania wiadomości o wygranej.
GG Network S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, włącznie z wykonaniem sprawdzającej rozmowy telefonicznej.

IX. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Dyktanda na stronie: http://gg.pl/dyktando

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Dyktanda powinny być przesyłane GG Network S.A. na piśmie na adres siedziby GG Network S.A.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez GG Network S.A. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania reklamacji przez GG Network S.A.

4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

XI. ZASTRZEŻENIA

1. GG Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe dane Uczestnika Dyktanda, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Dyktanda, któremu przyznano nagrodę.

2. GG Network S.A. nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

3. GG Network S.A. nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich w czasie trwania Dyktanda.

4. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w wynikach uzyskanych przez Uczestników Dyktanda, którzy przy rejestracji podali nieprawidłowe dane personalne.

5. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminu podania wyników Dyktanda.

6. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Dyktanda, jednocześnie informując o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uczestników Dyktanda z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku, gdy Uczestnik Dyktanda podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez GG Network S.A. uznane za niepożądane bądź szkodliwe, GG Network S.A. może zawiadomić Uczestnika Dyktanda o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Dyktanda nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik rejestrujący się w sposób określony w Regulaminie jako Uczestnik Dyktanda przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Dyktanda przez Komunikator GG.

3. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dyktanda przez GG w każdym czasie, nie później niż na dwa (2) dni przed terminem Dyktanda. O wszelkich zmianach Regulaminu GG Network S.A. poinformuje Uczestników Dyktanda na stronie internetowej http://gg.pl/dyktando i http://dyktando.info.pl wskazując zmienione Punkty Regulaminu oraz informując o dacie ich wejścia w życie.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.