Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2012"

1. Organizatorzy
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2012 jest Urząd Miasta Katowice, współorganizatorem - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, zwane dalej Realizatorem.

2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie 2012 mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 31.12.1995 roku).

b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2012 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

c) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl

d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 1 010 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

e) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2012 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......

f) Realizator tworzy listę rezerwową dla 200 osób. Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą pisać dyktando w Centrum Kultury Katowice. Zostaną one dopuszczone do konkursu (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas, gdy do Katowic nie dojadą uczestnicy z listy głównej. Osobom z listy rezerwowej realizator umożliwi pisanie dyktanda przed telewizorem w sali Centrum Kultury Katowice lub w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Najlepsi zawodnicy z tej grupy zostaną uhonorowani nagrodami.

g) Realizator do dnia 10 października 2012 r. zamieści na stronie www.dyktando.info.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu oraz listę osób rezerwowych.

h) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

i) W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.

j) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.

k) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

l) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury
a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, honorowego przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

b) Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

c) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

d) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

e) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Katowicach 21 października 2012 roku o godzinie 11.00.

b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić) zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

h) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 października 2012 roku około godziny 17.00. w Centrum Kultury w Katowicach.

k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

l) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010**.

5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2012 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 21 października 2012 roku.

b) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2012 otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

c) Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000 złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

d) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę podatku dochodowego.

e) Dodatkowe nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny, przy czym wolne od podatku dochodowego są nagrody rzeczowe do wysokości 760 zł.

f) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagaćc) ) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

c) Nagrody muszą byće) odebrane do końca grudnia 2012 roku.

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmowaćg) będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Kultury w Katowicach oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl

f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda.

* Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2 lit „i” Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda.

** Uczestnicy mogą korzystać zarówno ze słownika wydanego w roku 2010, jak i wydań późniejszych.Aneks nr 1

do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2012

Pkt. 5 ppkt. b) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2012 otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ. Fundatorem nagrody jest Narodowe Centrum Kultury.”