Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2016"

1. Organizatorzy
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2016 jest Urząd Miasta Katowice. Współorganizatorami są: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek. Realizatorem konkursu jest: Katowice Miasto Ogrodów -– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie 2016 mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 16.10.2000 roku).

b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2016 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

c) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl

d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2016 1010 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

e) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2016 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......

f) Realizator tworzy listę rezerwową dla 200 osób. Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą pisać dyktando w Instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Zostaną one dopuszczone do konkursu (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas, gdy do Katowic nie dojadą uczestnicy z listy głównej.

g) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 października 2016 roku (poniedziałek).

h) Realizator do 7 października 2016 roku (piątek) zamieści na stronie www.dyktando.info.pl pełne listy osób zakwalifikowanych do konkursu oraz listę osób rezerwowych.

i) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

j) W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.

k) Udział w konkursie jest bezpłatny.

l) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.

m) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

n) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, honorowego przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda 2016, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2016 sporów.

c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2016 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w 16 października 2016 roku (niedziela) o godz. 11.00 w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów -– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

b) Uczestnicy Dyktanda 2016 powinni przybyć do siedziby Katowice Miasto Ogrodów -– Instytucji Kultury m. Krystyny Bochenek w Katowicach na 1,5 godziny przed rozpoczęciem zmagań konkursowych i w recepcji usytuowanej w holu Instytucji potwierdzić swoją chęć udziału w konkursie.

c) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

f) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

g) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

h) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

i) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

j) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

k) Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 października 2016 roku około godziny 15.00 w Katowice Miasto Ogrodów -– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

l) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

m) W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika zasadami.

5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2016 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 16 października 2016 roku.

b) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2016 otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

c) Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000 złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

d) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

e) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

c) Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2016 roku.

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.

e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Katowice Miasto Ogrodów -– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek oraz na stronie internetowej: www.dyktando.info.pl .

f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2016.

* Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2 podpunkt j Regulaminu, są zwycięzcy Dyktanda.