Regulamin konkursu "Ogólnopolskie Dyktando 2009"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki, na jakich odbywa się przedsięwzięcie polegające na pisaniu w czasie realnym z wykorzystaniem funkcji oferowanych przez Komunikator Gadu-Gadu przygotowanego wcześniej tekstu opracowanego przez członka Rady Języka Polskiego przy PAN (dalej: "Dyktando").
 2. Dyktando jest integralną częścią przedsięwzięcia pod nazwą "Ogólnopolskie Dyktando 2009" organizowanego przez Instytucję Kultury "Estrada Śląska" z siedzibą w Katowicach (40 - 519) przy ul. T. Kościuszki 88 działającą na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury RIK/ K- ce/A/94 o numerze NIP : 634-012-68-61 (dalej: "Estrada Śląska") oraz przez spółkę pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (04 - 028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264575, NIP: 867-19-48-977 (dalej: "GG Network S.A."). Estrada Śląska w dalszej części Regulaminu występuje obok Biblioteki Śląskiej jako realizator, GG Network S.A. jako współorganizator imprezy.
 3. Ogólnopolskie Dyktando 2009 realizowane przez Estradę Śląską oraz przez GG Network S.A. za pośrednictwem Komunikatora Gadu-Gadu jest wspólnym, integralnym ogólnopolskim przedsięwzięciem w roku 2009, które przeznaczone jest dla każdego zainteresowanego, który w odpowiednim czasie spełni wszelkie warunki przewidziane przez realizatora, organizatorów i współorganizatorów w celu wzięcia w niej udziału.
II. TERMIN DYKTANDA
 1. Dyktando odbędzie się 22 listopada 2009 r. o godz. 11
III. PARTNERZY DYKTANDA
 1. Partnerami Dyktanda 2009 są: Rada Języka Polskiego PAN, TVP Katowice i Górnośląskie Centrum Kultury
IV. UCZESTNICY DYKTANDA
 1. Uczestnikiem Dyktanda mogą być wszystkie osoby korzystające z Komunikatora Gadu - Gadu w aktualnej wydanej wersji posiadające przydzielony im numer w Komunikatorze Gadu-Gadu w momencie przystąpienia do Dyktanda oraz korzystające z Komunikatora Gadu-Gadu poprzez oryginalne oprogramowanie, z wyjątkiem:
 2. numerów służbowych pracowników i współpracowników GG Network S.A.
 3. numerów pracowników i współpracowników Estrady Śląskiej
 4. b) numerów specjalnych.
 5. W Dyktandzie nie mogą brać udziału pracownicy Współorganizatorów oraz Partnerów, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W razie wygranej przez w/w Uczestników wybór ten zostanie unieważniony przez GG Network S.A.
V. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 1. W trakcie Dyktanda do kontaktu z Uczestnikami Dyktanda wykorzystany zostanie mechanizm tzw. BOT-a oraz internetowe OPEN.FM - Kanał "DYKTANDO".
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest:
 3. dokonanie w terminie od 1 listopada 2009 r. od godz. 00.01 do 22 listopada 2009 r. do godz. 10.55 rejestracji poprzez przesłanie na numer GG: 8899 informacji o treści: "PISZĘ DYKTANDO", przy czym nie ma znaczenia w tym przypadku wielkość liter,
 4. połączenie się przez Uczestnika Dyktanda w dniu 22 listopada 2009 r. o godz. 11 za pośrednictwem Komunikatora Gadu - Gadu poprzez OPEN.FM z kanałem "DYKTANDO" w celu wysłuchania transmitowanego w tym kanale bezpośrednio z Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach tekstu Ogólnopolskiego Dyktanda 2009,
 5. c) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Instytucję Kultury "Estrada Śląska" w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
VI. PRZEBIEG DYKTANDA
 1. Dyktando polega na poprawnym napisaniu tekstu Ogólnopolskiego Dyktanda 2009, którego treść będzie emitowana za pośrednictwem OPEN.FM, kanału "Dyktando" z Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach Po Polsku.
  Celem Dyktanda jest:
  a) propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Rzeczypospolitej Polski,
  b) sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu,
  c) sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym.
 2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Dyktandzie oraz zasady konfiguracji klienta komunikatora Gadu-Gadu można znaleźć na blogu BOT-a (www.mojageneracja.pl/8899) oraz na stronie www.dyktando.info.pl. Dodatkowo informacje emitowane będą za pośrednictwem OPEN.FM, cyklicznie, aż do momentu rozpoczęcia Dyktanda.
 3. W celu uczestnictwa w Dyktandzie niezbędne jest połączenie się przez Uczestnika Dyktanda w dniu 22 listopada 2009 r. o godz. 11 za pośrednictwem Komunikatora Gadu - Gadu poprzez OPEN.FM z kanałem "DYKTANDO" i utrzymywania połączenia przez cały czas emisji Ogólnopolskiego Dyktanda 2009.
 4. Tekst Dyktanda będzie emitowany w formie transmisji bezpośredniej, jednokrotnie, w sposób pozwalający wg oceny Współorganizatorów na jego odtworzenie przez Uczestnika Dyktanda.
 5. W trakcie emisji danego fragmentu tekstu Uczestnik jest zobowiązany do wpisania emitowanego tekstu w okno rozmowy Komunikatora Gadu-Gadu. W momencie wyemitowania określonego przez Współorganizatorów sygnału dźwiękowego, Uczestnik Dyktanda jest zobowiązany do natychmiastowego wykonania czynności technicznych w Komunikatorze Gadu-Gadu, których rezultatem będzie przesłanie fragmentu tekstu pod numer BOT-a określony w Pkt V.2 lit. a). Emisja kolejnego fragmentu Dyktanda nie jest uzależniona od wykonania przez Uczestnika Dyktanda czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 6. Przesłanie tekstu Dyktanda lub jego fragmentu w innym czasie, niż określony w Pkt. VI.5 skutkuje tym iż nie będzie brany pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.
 7. Zakazuje się, pisania emitowanego tekstu wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. Dopuszczalne jest to tylko, gdy taką pisownię określają zasady języka polskiego. Tekst Dyktanda napisany wersalikami nie będzie brany pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.
 8. Przedmiotem oceny będzie zarówno ortografia, jak i interpunkcja.
 9. Niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść Uczestnika Dyktanda. Uczestnik Dyktanda zobowiązany jest pisać tekst Dyktanda pełnymi wyrazami. Uczestnik Dyktanda zobowiązany jest pisać liczby słownie (z wyjątkiem dat, które mają być wpisywane wg następującego schematu: dzień(cyfry).miesiąc(słownie).rok(cyfry), np. 22 listopada 2008 r.).
 10. GG Network S.A. dopuszcza ewentualne poprawki w tekście Dyktanda przy czym należy je nanieść nie później niż przed wysłaniem danego fragmentu tekstu Dyktanda na numer GG:8899. Poprawki wysłane w innym czasie nie będą brane pod uwagę przy weryfikacji poprawności Dyktanda.
 11. W trakcie emisji Dyktanda funkcja poprawiania błędów ortograficznych w Komunikatorze Gadu-Gadu zostanie zablokowana dla Uczestników Dyktanda.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Poprawność nadesłanych tekstów Dyktanda oceniana będzie w oparciu o system informatyczny będący własnością GG Network S.A.
 2. Poprawność weryfikacji prac przez system informatyczny, nadzorowana będzie przez Komisję
 3. W przypadku wyselekcjonowania kilku prac bezbłędnych, lub z tą samą ilością błędów o zwycięstwie decydować będzie kolejność nadesłania tekstów przez Uczestników.
 4. Zweryfikowane teksty Dyktand zostaną dostarczone Estradzie Śląskiej do dnia 24 listopada 2009 r. do godz. 17.00, która ogłosi wyniki Ogólnopolskiego Dyktanda 2009.
 5. W przypadku niedostarczenia wyników Dyktanda z przyczyn technicznych uniemożliwiających ich weryfikację w terminie do 24 listopada 2009 r., Estrada Śląska przesunie termin ich ogłoszenia do czasu ich dostarczenia, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż do 28 listopada 2009 r.
 6. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość przesłaną przez GG:8899 na numer GG Uczestnika Dyktanda.
 7. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby lub adres e-mailowy GG Network S.A. kkiedos@gadu-gadu.pl) zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Dyktandzie w ciągu 7 dni od wygranej.
 8. Tożsamość Uczestnika Dyktanda sprawdzana będzie po danych personalnych oraz numerze komunikatora Gadu-Gadu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, włącznie z wykonaniem sprawdzającej rozmowy telefonicznej.
VIII. NAGRODY
 1. Nagrodami są:
 2. a) za zajęcie I miejsca: laptop, starter ze złotym numerem telefonu sieci GaduAir, Słownik języka polskiego PWN
  b) za zajęcie II miejsca: czytnik e-booków eClicto ufundowany przez firmę Kolporter Info S.A.(www.eclicto.pl), Słownik języka polskiego PWN
  c) za zajęcie III miejsca: zestaw książek elektronicznych (audiobook), starter ze złotym numerem telefonu sieci GaduAir, słowniki: Orograficzny PWN, Wyrazów Obcych PWN i języka jolskiego PWN oraz Encyklopedia Popularna PWN
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w Dyktandzie lub na ich ekwiwalent pieniężny.
 4. Odbiór nagród:
  a) nagrody przesłane zostaną drogą pocztową na koszt Współorganizatorów, w terminie 14 dni od otrzymania danych personalnych zwycięzcy, na wskazany przez niego adres na terenie Polski.
  b) istnieje możliwość odbioru osobistego w Warszawie wyłącznie w siedzibie GG Network S.A.
 5. Podatek od nagrody w Dyktandzie zostanie zapłacony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie chyba, że wartość wygranej zwolniona jest od podatku. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody.
 6. Nagroda składa się z części rzeczowej oraz części pieniężnej w kwocie uzależnionej od wartości nagrody rzeczowej, tj. w takiej kwocie, by możliwe było potrącenie z niej bez reszty należnego od zwycięzcy podatku od nagród.
  a) w wypadku osób fizycznych nagrody rzeczowe będą powiększone o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacana zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.
 7. b) osoby prawne zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Dyktanda, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez GG Network S.A. danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia Dyktanda na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 2. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Dyktanda.
X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Dyktanda na stronach www.mojageneracja.pl/8899
XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Dyktanda powinny być składane GG Network S.A. na piśmie na adres GG Network S.A.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres GG Network S.A.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez GG Network S.A. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez GG Network S.A.
 5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
XII. ZASTRZEŻENIA
 1. GG Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe dane Uczestnika Dyktanda, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Dyktanda, któremu przyznano nagrodę.
 2. GG Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Dyktanda.
 3. GG Network S.A. nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.
 4. GG Network S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
 5. GG Network S.A. nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.
 6. GG Network S.A. zastrzega sobie wyłącznie prawo zmiany nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.
 7. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w wynikach uzyskanych przez Uczestników Dyktanda, którzy przy rejestracji podali nieprawidłowe dane personalne.
 8. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminu podania wyników Dyktanda.
 9. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Dyktanda, jednocześnie informując o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uczestników Dyktanda z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik Dyktanda podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez GG Network S.A. uznane za niepożądane bądź szkodliwe GG Network S.A. może zawiadomić Uczestnika Dyktanda o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Dyktanda nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny.
 2. Użytkownik Komunikatora Gadu - Gadu rejestrujący się w sposób określony w Regulaminie jako Uczestnik Dyktanda przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 3. Dyktando nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Dyktanda.
 5. GG Network S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu GG Network S.A. poinformuje Uczestników Dyktanda na stronie internetowej www.dyktando.gadu-gadu.pl wskazując zmienione Punkty Regulaminu oraz informując o dacie ich wejścia w życie.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin opracowany przez komunikator Gadu-Gadu.
Kontakt: www.internetowe.dyktando.info.pl/email.php