Regulamin konkursu "Ogólnopolskie Dyktando 2009"

1. Organizatorzy

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2009 są: Urząd Miasta Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; współorganizatorem: komunikator Gadu-Gadu, portal nauka.pl, radio OpenFm, Polskie Radio S.A., Polskie Radio Katowice; realizatorem: Instytucja Kultury "Estrada Śląska" oraz Biblioteka Śląska.

2. Zasady uczestnictwa

a) W Dyktandzie 2009 mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu nie będą kwalifikowane osoby, które urodziły się po 31.12.1992 roku).
b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2009 jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenie o zakwalifikowaniu do konkursu.
c) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.info.pl
d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 1010 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
e) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2009 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......
f) Realizator tworzy listę rezerwową dla 200 osób. Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą pisać dyktando w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Zostaną one dopuszczone do konkursu (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas, gdy do Katowic nie dojadą uczestnicy z listy głównej. Osobom z listy rezerwowej realizator umożliwi pisanie dyktanda przed telewizorem w sali Wydziału Filologicznego (plac Sejmu Śląskiego 1). Najlepsi zawodnicy z tej grupy zostaną uhonorowani nagrodami.
g) Realizator do 18 listopada 2009 r. zamieści na stronie www.dyktando.info.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu oraz listę osób rezerwowych.
h) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
i) W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich Dyktand*.
j) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
k) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Instytucję Kultury "Estrada Śląska" w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
l) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonej czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, honorowego przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

4. Przebieg konkursu

a) Konkurs odbędzie się w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach 22 listopada 2009 roku o godzinie 11.00.
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
h) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 listopada 2009 roku około godziny 17.00. w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
l) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w "Wielkim słowniku ortograficznym PWN" pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.**

5. Nagrody

a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda 2009 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 22 listopada 2009 roku.
b) Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2009 otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
c) Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Uczestnik konkursu, który zajął drugie miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 złotych i tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w wysokości 5 000 złotych i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
d) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne pomniejszone o kwotę podatku dochodowego.
e) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

6. Dyktando przez komunikator Gadu-Gadu

a) 22 listopada 2009 roku odbywa się także dyktando, polegające na pisaniu w czasie realnym tekstu z wykorzystaniem funkcji oferowanych przez komunikator Gadu-Gadu.
b) Dyktando za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu jest integralną częścią przedsięwzięcia pod nazwą Dyktando 2009, ale jest oceniane odrębnie z wykorzystaniem systemu informatycznego będącego własnością GG Network S.A. Dla uczestników tego konkursu przewidziane są też inne nagrody.
c) Dokładne warunki udziału w dyktandzie za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu określa odrębny regulamin dostępny na stronie www.dyktando.info.pl

7. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
c) Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2009 roku.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień regulaminu.


* Laureatami poprzednich Dyktand, w rozumieniu postanowienia pkt. 2 lit "i" Regulaminu, są Zwycięzcy Dyktanda.
** Uczestnicy mogą korzystać zarówno ze słownika wydanego w 2006 roku, jak i wydań późniejszych.