Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando Mistrzów"

1. Organizatorzy
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando Mistrzów jest Urząd Miasta Katowice, realizatorami: Instytucja Kultury "Estrada Śląska" oraz Biblioteka Śląska.

2. Zasady uczestnictwa
1. W Dyktandzie Mistrzów mogą uczestniczyć tylko te osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach Dyktanda i zajęły w konkursie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
3. Przystępujący do konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Instytucję Kultury "Estrada Śląska" w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
4. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonej czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

3. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem profesora Walerego Pisarka, honorowego przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 21 lutego 2010 roku o godzinie 11.00.
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i rozłącznej) i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
h) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 lutego 2010 roku w godz. 13.00 - 14.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
l) Teksty dyktand zostaną opracowane na podstawie zasad pisowni i interpunkcji, zawartych w "Wielkim słowniku ortograficznym PWN" pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 oraz 2008.

5. Nagrody
- Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy Dyktanda Mistrzów po zakończeniu rozgrywek finałowych 21 lutego 2010 roku.
- Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego Dyktando Mistrzów otrzyma nagrodę główną w wysokości 10 000 złotych i tytuł ARCYMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
- Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną pomniejszoną o kwotę podatku dochodowego.
- Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody pieniężnej.

6. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
3. Nagrody muszą być odebrane do końca kwietnia 2010 roku.
4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu przez uczestników konkursu.